The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

GS1-labels til understøtning af EU-direktiver om kødsporbarhed

I vejledningen nedenfor finder du beskrivelser af, hvilke data stregkodelabelen på oksekød, svinekød, fjerkræ og fåre- og gedekød skal indeholde med reference til følgende EU regulativer. God fornøjelse.

GS1 standarden og kødsporbarhed

Version 1.0, marts 2015

Denne quickguide beskriver, hvordan GS1-standarden kan anvendes til at opfylde EU direktiver om handlende kødsporbarhed med hensyn til angivelse af informationer på karton- og pallelabel. Quickguiden beskriver, hvilke data stregkodelabelen på oksekød, svinekød, fjerkræ og fåre- og gedekød skal indeholde med reference til følgende EU regulativer:

• Art. 5 (Reg. (EU) n° 1337/2013): Labelling

• Art. 3 (Reg. (EU) n° 931/2011) Traceability requirements

• Article 26 (2) Reg. (EC) No. 1169/2011

• Art. 9 (Reg. (EU) n° 1169/2011) Mandatory Consumer Information

• Art. 3 (Reg. (EU) n° 931/2011) Traceability requirements

• Art. 9 (Reg. (EU) n° 1169/2011) Mandatory Consumer Information

• Art. 13 (Reg. (EC) n° 1760/2000) Labelling

• Annex (Reg. (EU) n° 16/2012) Definition of the term “ production”

• (Reg. (EU) n° 853/2004) Hygiene during and after production

Guiden vil ikke omhandle EANCOM®.

Bemærk! GS1 Denmark fralægger sig ethvert ansvar for fejl og mangler med hensyn til opfyldelse af EU forordningen.

Introduktion

Forbrugersikkerhed, og hermed også sporbarhed, er et meget vigtigt element i kødforsyningskæden. Indsatsen for at undgå, at kødprodukter indeholder sygdomsfremkaldende bakterier er stor, men alligevel er det svært helt at eliminere. Ved at implementere et effektivt og omkostningseffektivt sporingssystem, kan det inficerede kød spores tilbage til et specifikt område, et landbrug, tilbage til det enkelte dyr, et slagteri eller en opskæringsvirksomhed. Ved at kunne indsnævre det potentielle problem betydeligt, kan de negative økonomiske indvirkninger for forsyningskædens aktører mindskes betydeligt.

Set fra et sundhedsmæssigt synspunkt vil en øget hastighed og nøjagtighed af at kunne spore det inficerede kød øge forbrugersikkerheden. En hurtig og effektiv sporing kan også minimere unødvendige omkostninger, som benyttes til at forsikre forbrugerne om, at det inficerede kød er fjernet fra kølediskene. Desuden vil en effektiv sporing af inficerede fødevarer betyde større sandsynlighed for, at kilden til infektionen kan findes og elimineres.

Sporing er essentiel i situationer, som omhandler fødevaresikkerhed og har en væsentlig indvirkning på, hvordan en sådan situation indvirker på forbrugere, virksomheder og international handel. Implementering af offentlige og private sporingssystemer ved hjælp af automatiseret datafangst, elektronisk databehandling og elektronisk datakommunikation forbedrer nøjagtigheden og hastigheden for adgang til produkt- og oprindelses information og reducerer risiko og usikkerhed i forsyningskæden. På grund af forskelle i arbejdsprocesserne i nationale kødforsyningskæder er det meget vigtigt, at aktørerne samarbejder på et internationalt niveau om at udvikle teknologier og standarder, som muliggør sporing af dyr:

• fra producenten til slagteri

• fra slagteri til opskæringsvirksomheder

• fra opskæringsvirksomhed til detailhandel

• fra detailhandel til forbruger

• og den modsatte vej

GS1-standarden er en international standard, der gør det muligt at udføre denne sporing ved hjælp af stregkoder og elektronisk dataoverførsel.

GS1-standarden mindsker de handelsbarrierer, som opbygges, når der er tale om nationale løsninger. Aktørerne i forsyningskæden undgår at skulle implementere forskellige sporingsløsninger for hver kunde, virksomhed, region eller land.

Ved implementering af GS1-standarden opnås effektive sporingssystemer, som er omkostningseffektive, og som både kan opfylde de forskellige aktørers behov og de givne lovkrav.

Automatisering øger produktiviteten betydeligt og reducerer den papirbaserede administration og dertilhørende omkostninger. Automatisering eliminerer også de uundgåelige fejl, som opstår ved manuel indtastning og bearbejdning af data. Automatisk datafangst ved hjælp af stregkoder gør det muligt for virksomheder bedre at kunne lede og kontrollere deres virksomheds arbejdsprocesser, og gør det samtidigt muligt at kunne afgrænse deres leverancer og hermed risikoen. Dette bidrager til at sikre forbrugernes tillid i en situation, hvor der er tale om tilbagekaldelse af fødevarer.

Sporingsmodel: Forsyningskæden af kød

Formålet med denne model er at vise, hvordan sporing i forsyningskæden kan foregå ved hjælp af GS1-standarden, og fastlægge de relevante informationer, som skal anvendes for at opfylde ovenstående regulativer.

Sporing kræver en verificerbar metode til at identificere kødprodukter i alle omsætningsled. Referencenumre skal tildeles og registreres korrekt for at kunne sikre en sammenhæng mellemleddene.

Det er vigtigt at skelne mellem lovkrav til at kunne spore kød i forsyningskæden og GS1-standarden. GS1-standarden gør det muligt at indføre et effektivt system til at sikre sporbarhed og dermed øge fødevaresikkerhed, men det er op til den individuelle virksomhed i forsyningskæderne at anvende standarden.

Ordet sporing omfatter i denne sammenhæng både tracking and tracing, hvor tracking betyder, at man følger produktets vej gennem forsyningskæden – fra det enkelte dyr eller en gruppe af dyr til detailhandleren. Tracing betyder, at man kan spore tilbage til kødets oprindelse - fra detailhandleren til det enkelte dyr eller en gruppe af dyr.

Sporing mellem på hinanden følgende led i forsyningskæden

Sporing kræver, at kødprodukterne mærkes med referencenummer, som kan anvendes til at spore et individuelt produkt fra det sidste led i forsyningskæden – forbrugeren – til det individuelle dyr eller en gruppe af dyr, som det stammer fra. For at kunne opfylde dette krav skal de slagtede dyr og udskæringerne mærkesmed referencenumre gennem hele forsyningskæden – fra slagteri, gennem opskæringsvirksomhederne og emballering til udgangskassen i detailhandlen.

Referencenumre skal være korrekt tildelte og registreret for at kunne garantere sporing. Det er den enkelte virksomheds ansvar at kunne dokumentere og opretholde den krævede sporing mellem, hvad der er leveret fra deres leverandører, hvad der er blevet bearbejdet i virksomheden, og hvad der leveres videre til deres kunder.

Definition af et batch/referencenummer

Se de respektive EU direktiver for definition af batchnummer.

Sporingsværktøjer

Sporing af kød i forsyningskæden kræver, at kødet mærkes med flere informationer end et GTIN. Det anbefales, at GS1 128-standarden bruges, da den giver mulighed for at udtrykke yderligere informationer, såsom batch/referencenummer, autorisationsnummer, øremærkenummer og oprindelses oplysninger. Ethvert dataelement som f.eks. GTIN og batch/referencenummer identificeres af en unik Application Identifier (AI). En AI identificerer såvel datatype som dataformat. Eksempelvis angiver AI (01) et GTIN, og dataformatet er i dette tilfælde fastsat til 14 cifre, som angives efter parentesen.

Nedenstående stregkode indeholder GTIN-varenummer og øremærkenummer.

AI_GS1 Denmark

Hvilke informationer kan udtrykkes i GS1-128 stregkoden?

I nedenstående tabel vises de oftest forekommende AI’ere i forhold til dyreart. I kolonne længst til højre findes henvisning til lovgivningskravene.

Tabel_GS1 Denmark_1

*1 Ved logistisk enhed.

Tabel_GS1 Denmark_2

OBS: Ifølge forordningerne er det for gris, fjerkræ, ged og får ikke krævet at oplyse fødeland – der skal angives oprindelsesland efter nærmere retningslinjer.

*2 Ved mængdevariabelt produkt

*3 Ved mængdevariabelt produkt

AI beskrivelse

Serial Shipping Container Code

Shippingcode

Serial Shipping Container Code (SSCC) anvendes til at identificere den enkelte forsendelsesenhed. Hvilket betyder, at to nøjagtig ens forsendelsesenheder, f.eks. to paller med samme produkt, identificeres unikt ved hver sit SSCC. Strukturen for SSCC er følgende:

Virksomheds styret præfix

Første ciffer (Vs1) angiver et virksomhedsstyret præfiks og kan antage værdier fra 0 til 9. De efterfølgende 7 cifre (P1-R7) angiver virksomhedspræfiks, hvilket er GS1-præfiks og virksomheds reference nummer. De næste9 cifre (F1-F9) råder virksomheden over og angiver et fortløbende nummer. Sidste ciffer (K) er et kontrolciffer. Kontrolcifret udregnes ved modulus 10. Tilsammen giver alle 18 cifre et unikt fort løbende forsendelses nummer.

01 GTIN

AI_Defintion

Application Identifier 01 anvendes til identifikation af en enhed med et GTIN: GTIN 8, GTIN 13, GTIN 14 eller UPC. Ved identifikation med GTIN 8, GTIN 13 og UPC foranstilles 0’er, da datafeltet skal være 14 karakterer.

AI 01 anvendes primært i følgende situationer

• på kolli/handelsenheder

• på paller/logistiske enheder, der indeholder et fast defineret antal kolli/handelsenheder, hvor pallen er bestillingsenheden. Eksempel: (01)05712345000014.

Stregkode_GS1_Denmark

Et 9-tal foranstillet GTIN angiver, at produktet er mængdevariabelt, hvilket ofte er tilfældet ved kødudskæringer.

02 GTIN for bestillingsenhed – anvendt på palleniveau

AI_Defintion_GS1 Denmark_2

Application Identifier 02 anvendes til at angive GTIN på bestillingsenheden ved mærkning på pallen eller anden logistisk enhed.

• AI 02 må kun anvendes i forbindelse med mærkning af paller/logistiske enheder.

• Anvendes AI 02 skal antallet af indeholdte kolli/handelsenheder i den logistiske enhed angives.

• AI 37 anvendes til angivelse af antal indeholdte kolli/handelsenheder.

• Anvendes AI 02 skal GTIN svare til det GTIN, hvorpå der bestilles, leveres og faktureres.

• Såfremt AI 02/AI 37 anvendes, skal AI 00 også anvendes.

Et 9-tal foranstillet GTIN angiver, at produktet er mængdevariabelt, hvilket ofte er tilfældet ved kødudskæringer.

Stregkode_GS1_Denmark_eksempel
Eksempel: 28 kolli på en palle: (02)95712345000017(37)28

NB! Det typiske bestillingsniveau i dansk dagligvarehandel er på kolli/handelsenhedsniveau.

10 Batch/referencenummer

Application Identifier 10 anvendes til at angive en enheds batch/referencenummer. Et batch/referencenummer kan indeholde forskellige informationer, f.eks. produktionslinjenummer, produktionstidspunkt og blandingsnummer. Fælles for disse informationer er, at et givent produkt kan sporesved dette batch/referencenummer.

Det kræves ikke, at det anvendte batch/referencenummer kan anvendes af andre virksomheder end virksomheden, som danner batch/referencenummeret, men det er vigtigt at andre virksomheder kan anvende hele batch/referencenummeret til at spore det givne produkt.

Eksempel: (10)35HX2.

Application Identifiers til datoer

Application Identifiers 11, 13, 15 og 17 anvendes til at angive forskellige datoer. Når datoerne er angivet på en forsendelsesenhed, refererer datoerne til enheder indeholdt i forsendelsesenheden.

Alle datoer har et fast dataformat på n2 + n6, og formatet på n6 er ÅÅMMDD. Eksempel: 1. januar 1997 angives som 970101Eksempel: 26. november 2001 angives som 011126 Eksempel: slutningen af august 1997 angives som 970800.

11 Produktionsdato

AI_Defintion_11

Application Identifier 11 angiver produktionsdato af et produkt.

13 Pakkedato

AI_Defintion_13

Application Identifier 13 angiver den dato, produktet er pakket.

15 Minimums holdbarhedsdato

AI_Defintion_15

Application Identifier 15 angiver den dato som produktet mindst er holdbart til.

Hvis en logistisk enhed indeholder produkter med forskellige Bedst før datoer, skal angivelse af datoen Bedst før på labelen være den for køber mest gunstige – første udløbsdato.

17 Sidste anvendelsesdato

AI_Defintion_17

Application Identifier 17 angiver den dato, som er produktets sidste anvendelsesdato. AI 17 fortæller noget om sikkerhed ved anvendelse af produktet.

21 Primært serienummer

AI_Defintion_21

Application Identifier 21 anvendes til at angive et primært serienummer. Serienummeret er et entydigt nummer, som tildeles produktet for at blive anvendt i hele dets cyklus.

Serienummeret skal være entydigt for et specifikt produkt, hvilket betyder, at samme serienummer kan tildeles flere forskellige produkter. Sammen med GTIN nummeret giver serienummeret enentydig identifikation af det enkelte produkt.

AI 21 skal optræde sammen med AI 01.

Eksempel:

GTIN nummer + primært serienummer: (01)05712345000014(21)1234BC.

30 Variabel mængde

AI_Defintion_30

AI 30 anvendes til at angive et antal styk i en mængdevariabel bestillingsenhed, hvor styk antallet varierer. AI 30 skal altid anvendes sammen med AI 01 for GTIN nummer. Det vægtvariable produkt skal identificeres ved et GTIN-14 begyndende med cifferet 9.

Eksempel:

GTIN nummer + variabel mængde: (01)95712345000017(30)28 I eksemplet indeholder enheden 95712345000017, 28 stk.

310n Nettovægt

310n Nettovægt

AI 310n består af 4 cifre, hvor værdien af det 4. ciffer (n) angiver antal decimaler.

Eksempel:

(3100) 000035 = 35 kg.

(3103) 000035 = 0,035 kg.

Det 4. ciffer (n) kan være fra 0-9, hvilket betyder, at mindste enhed, man kan angive, er : (3109) 000001 = 0,000000001 kg.

GS1 anbefaler det metriske system (SI-systemet - International System of Units). Hvis der anvendes andre systemer, skal der gøres opmærksom på, at der kan være forskel på mål i USA og Storbritannien.

37 Antal

AI_Defintion_37

Application Identifier 37 angiver antal i en logistisk enhed. Ved anvendelse af AI 37 skal AI 02 for GTIN indeholdt i den logistiske enhed angives. Kombination af AI 02 og AI 37 må kun anvendes på den logistiske enhed – typisk på palleniveau.

251 Reference til kildeoprindelse

AI_Defintion_251

Application Identifier 251 anvendes til at angive øremærkenummeret.

422 Produktets oprindelsesland

AI_Defintion_422

Application Identifier 422 angiver produktets oprindelsesland, det vil sige landet hvor dyret er født. Landekoden som skal anvendes for oprindelsesland er en 3 cifret landekode defineret i ISO standard 3166.

423 Land hvor proces igangsættes

AI_Defintion_423

Application Identifier 423 anvendes til at angive landene, hvor dyret er opvokset i. Der kan angives op til 5 forskellige lande. Landene skal udtrykkes ved hjælp af 3 cifret landekoder defineret i ISO standard 3166.

Eksempel: (423) 604056208.

Dyret er opvokset i Peru, Belgien, Danmark.

Barcode 423

424 Land hvor dyret er slagtet

AI_Defintion_424

Application Identifier 424 anvendes i denne sammenhæng til at angive landet, hvor dyret er slagtet. Landet angives med en 3 cifret landekode defineret i ISO standard 3166.

Eksempel: Dyret er opvokset i Danmark, slagtet i Tyskland på slagteri med angivelse af autorisationsnummer.

Barcode 424

425 Dyrets opskæringsland

AI_Defintion_425

Application Identifier 425 anvendes i denne sammenhæng til at angive landet, hvor en opskæring/videreforarbejdning finder sted. Landet angives med en 3 cifrede landekode defineret i ISO standard 3166.

Eksempel: (425)208: Produktet er opskåret/videreforarbejdet i Danmark.

426 Land for hele procesforløbet

AI_Defintion_426

Application Identifier 426 anvendes til at angive det land, hvor dyret både er født, opvokset, slagtet og opskåret. Landet skal udtrykkes ved hjælp af en 3 cifret landekode defineret i ISO standard 3166. AI 426 kan angives i alle led i forsyningskæden.

Eksempel: (426)208: Dyret er født, opvokset, slagtet, opskåret/videreforarbejdet i Danmark.

310(n) Nettovægt

AI_Defintion_310N

Den variable nettovægt relateret sig til mængdevariable enheder. Sidste ciffer i AI 310(n) angiver antal decimaler. Ved kolli angiver nettovægten handelsenhedens nettovægt.

Ved paller svarer nettovægt til summen af nettovægt for de indeholdte kolli.

Eksempel:

(3100) 000035 = 35 kg.

(3101) 000035 = 3,5 kg.

(3102) 000035 = 0,35 kg.

7002 UN/ECE standard

AI_Defintion_7002

Application Identifier 7002 anvendes til at angive UN/ECE standard klassifikationen for slagtekroppe og opskæringer for kvæg, svin, får og vildt. Klassifikationskoderne er udarbejdet af UN/ECE.

703S ISO landekode og Autorisationsnummer

AI_Defintion_703S

Application Identifier 703S anvendes til at angive ISO landekode for landet, hvor den givne virksomhed er placeret + autorisationsnummer for virksomheden.

Sidste ciffer angiver hvilket nummer i slagte- og forarbejdningsforløbet den pågældende virksomhed har. Det vil sige, at 7030 er slagteri, 7031 er 1. opskæringsvirksomhed, 7032 er 2. opskæringsvirksomhed m.v.

Eksempel på dansk slagteri:

Barcode 7030

7006 Første indfrysningsdato

AI_Defintion_7006

Application Identifier 7006 angiver den dato, hvor kødet første gang blev nedfrosset efter slagtning/udskæring.

7007 Slagtedato

AI_Defintion_7007

Application Identifier 7007 angiver den dato, hvor dyret rent faktisk blev slået ihjel. Grunden til at formatet er variabelt er, at AI’eren også anvendes ved fisk, hvor der er behov for at angive en periode, hvor skibet er på havet. Ved andre dyr angives slagtedato i formatet n4 + n6 (ÅÅMMDD).

Se komplet liste over Application Identifiers

Læs vejledning her

arrow-right-circle
Download vejledning

Har du stadig brug for hjælp? Så tag fat i GS1 Denmarks support team. Vi står altid klar til at hjælpe.

Brug for hjælp?
+45 39 27 85 27
info@gs1.dk

GS1-labels til understøtning af EU-direktiver om kødsporbarhed

Indholdsfortegnelse

Nyeste vejledninger

|
 min
Produktstatus – Hvad betyder det for dit produkt?
This is some text inside of a div block.
|
5
 min
Logistiklabels i sundhedssektoren
Korrekt mærkning af labels på medicin og udstyr i sundhedssektoren.
This is some text inside of a div block.
|
10 min
 min
GDSN - Guideline for beauty
Med denne vejledning hjælper vi dig godt i gang med at dele data om dine beauty produkter via GS1Trade Sync.
This is some text inside of a div block.