The Global Language of Business

Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik og cookiepolitik for medlemmer og samarbejdspartnere

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af GS1 Denmark (samlet betegnet ”GS1”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for GS1 Denmarks virksomhed.

(1) Om GS1

GS1 er en standardiseringsorganisation, som arbejder for sine danske og udenlandske medlemsvirksomheder. GS1 udbreder standarder og services, der støtter alle aktører i at skabe en sikrere og mere effektiv forsyningskæde, fx når de skal udveksle stamdata, ordrer og fakturaer, stregkodemærke og spore produkter og forsendelser. GS1 er en neutral, not-for-profit medlemsorganisation og NGO.

I forbindelse med driften af GS1 indsamler og behandler GS1 personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. GS1 er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til GS1’s behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

GS1 Denmark

Vesterbrogade 149

1620 København V

CVR-nr. 10629845

info@gs1.dk

(2) Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang medpersonoplysninger, der indsamles som led i driften, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I dennePrivatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, nårdu er medlem hos eller samarbejdspartner med GS1, og hvordan du kan få indsigt i dine egnepersonoplysninger.

(3) Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om enidentificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås enperson, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx etnavn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given personsidentitet.

 

(4) Hvilken type persondata behandler vi omdig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vilblive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit medlemsforhold,samarbejdet med dig og driften af GS1. De indsamlede oplysninger kan variere,alt efter om du er medlem, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vildet være oplysninger vedrørende medlemsadministration, leverandøradministrationsamt oplysninger vedrørende GS1’s rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fradin side kan betyde, at GS1 vil være ude af stand til at opfylde sineforpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

GS1 indsamler og behandler alene almindeligepersonoplysninger i forbindelse med dit medlemseller leverandørforhold hos GS1.

GS1 vil typisk indsamle følgendeoplysninger:

Oplysninger vedrørende vores medlemmer:

Oplysninger, som du giver os, når du blivermedlem hos GS1, herunder kontaktoplysninger, navn, e-mail adresse ogtelefonnummer, dine præferencer i forhold til markedsføring ellerkommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med etspørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender digtil os som led i dit medlemsforhold hos GS1.

Oplysninger vedrørende vores leverandører ogsamarbejdspartnere:

Oplysninger, som du giver os i forbindelse medindgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde,jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger,som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation,samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for atindberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

Oplysninger, vi indhenter og behandler, når dubesøger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, kan der viacookies og lignende teknologier, blive indsamlet og behandlet persondata omdig. Oplysningerne kan bestå i oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer iog mellem vores hjemmeside og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til,information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde dinIP-adresse, browsertype og anden hardware- og softwareinformation. Hvis dutilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et uniktidentifikationsnummer tildelt din enhed.

Oplysningerne indsamles med det formål atkunne forbedre brugeroplevelsen på vores online platforme samt målrettemarkedsføring, ligesom behandling af oplysningerne er en forudsætning for atkunne tilbyde dig visse tjenester fra 3. parter, såsom videoer fra Youtube,eller lign. Hvis du klikker på linke til ex. social medier såsom facebook ogyoutube, skal du være opmærksom på, at vi kan have et fælles dataansvar medudbydere af disse medier, og ikke kan gøres ansvarlig for deres eventuelle brugaf dine persondata.

Du kan til hver en tid vælge om du vil tilladebrug af cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies længere nede i vorescookie politik.

GS1 behandler følgende personoplysninger omdig, når du skriver dig op til GS1’s nyhedsbreve:

• For- og efternavn

• Titel

• Virksomhedsnavn

• Mail

 

(5) Brug af dine personoplysninger

GS1 behandler dine personoplysninger tilopfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorieraf oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfældegælder for dig.

GS1 behandler udelukkende dinepersonoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit medlems-, leverandør- ellersamarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold tilgældende ret.

Administration af medlemsforhold – GS1behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og administration af ditmedlemsforhold med GS1, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. De flestestatistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor i de fleste tilfælde ikkeoplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

GS1 kan desuden i forbindelse medmedlemsadministrationen behandle oplysninger om vores kontaktpersoner hos vores medlemmer.

Administration af leverandør- ogsamarbejdsforhold – GS1 behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør-og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktpersonhos en leverandør eller en samarbejdspartner, som

GS1 arbejder sammen med som led i driften afvores virksomhed.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider –GS1 behandler dine personoplysninger i forbindelse med tilvejebringelsen af vores onlineydelserpå vores hjemmeside, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af voreshjemmeside.

Overholdelse af gældende love og regler – GS1behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som GS1 erunderlagt i forbindelse med driften eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- elleroplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler GS1.

GS1 anvender ikke dine personoplysninger tilat træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

GS1 bestræber sig på at sikre, at allepersonoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede.

Vi beder dig derfor om altid at underrette osom eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse, betalingsoplysninger ellerkontaktperson), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

 

(6) Juridisk grundlag for behandling af dinepersonoplysninger

GS1 behandler som udgangspunkt oplysningerneom dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dinepersonoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse elleropfyldelse af din medlemsaftale med GS1 (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til GS1’s legitimeinteresser, dvs. bl.a. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4)opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som GS1 er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kandesuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemandslegitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet tildine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbehandling af samtykke tilbage, og samtykke somm behandlingsgrundlag benyttesalene i de tilfælde, hvor der ikke er et andet lovligt behandlingsgrundlag.

GS1 benytter (databehandler) HubSpot tillogning af data ved oprettelse af samtykke til nyhedsbrevet. Formålet ved indhentning afsamtykke omhandler, at du giver GS1 mulighed for at sende markedsføring via nyhedsbrevet.

Herudover benytter GS1 (databehandler)ComplyCloud til af logge andre indgået kontraktlige aftaler med dig eller din virksomhed.

 

(7) Deling af personoplysninger

GS1 videregiver alene oplysninger, i detomfang det er nødvendigt som led i driften af GS1.

GS1 kan desuden videregive og/eller overladedine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med denalmindelige drift, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer,analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistandmv.

Herudover kan dit virksomhedsnavn (forenkeltmandsejede virksomheder) blive benyttet i forbindelse med markedsføring og opslag påsociale medier, navnlig ved ”tagging” på sociale medier.

GS1 tilstræber i videst muligt omfang atbegrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænsede tilfælde, hvor der videregives oplysninger, der kan henføres til dig personligt.

GS1 videregiver ikke dine personoplysninger,medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Dine personoplysninger kan overføres til landebåde inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Når vi overfører dine oplysninger tiltredjelande, har vi sikret, at der er implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskyttedine personoplysninger, og at overførslen af dine personoplysninger er i overensstemmelse medkravene og forpligtelserne i henhold til gældende databeskyttelseslove.

 

(8) Dataintegritet og datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere endnødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendigfor at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder, bogføring mv.

Det er GS1’s politik at beskytte personoplysningerved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettespå en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

(9) Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dinerettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kanblandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som GS1 er i besiddelse af,samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode omberigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykketil behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dinerettigheder gældende, bedes du kontakte os på info@gs1.dk. Din anmodning vil blive behandleti overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over GS1’s behandling af dinepersonoplysninger kan ske via Datatilsynets hjemmeside:

www.datatilsynet.dk

 

(10) Opdateringer

GS1 evaluerer og opdaterer løbende dennePrivatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelleændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

(11) Arrangementer

I forbindelse med tilmelding til arrangementerhos GS1, registrerer vi dit navn, stillingsbetegnelse, firma/organisation samt e-mail adresse tilbrug for afholdelse og kommunikation om arrangementet.

Oplysningerne benyttes endvidere til atudarbejde af deltagerlister, som uddeles til oplægsholdere samt deltagere på arrangementer. Oplysningernekan opbevares i op til to år.

Visse arrangementer live streames ogoptagelserne udgives efterfølgende på vores hjemmeside