The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik og cookiepolitik for medlemmer og samarbejdspartner

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af GS1 Denmark (samlet betegnet ”GS1”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for GS1 Denmarks virksomhed.

(1) Om GS1

GS1 er en standardiseringsorganisation, som arbejder for sine danske og udenlandske medlemsvirksomheder. GS1 udbreder standarder og services, der støtter alle aktører i at skabe en sikrere og mere effektiv forsyningskæde, fx når de skal udveksle stamdata, ordrer og fakturaer, stregkodemærke og spore produkter og forsendelser. GS1 er en neutral, not-for-profit medlemsorganisation og NGO.

I forbindelse med driften af GS1 indsamler og behandler GS1 personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. GS1 er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til GS1’s behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

GS1 Denmark
Vesterbrogade 149
1620 København V

CVR-nr. 10629845
E-mail: info@gs1.dk

(2) Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er medlem hos eller samarbejdspartner med GS1, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

(3) Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

(4) Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit medlemsforhold, samarbejdet med dig og driften af GS1. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er medlem, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende medlemsadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende GS1’s rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at GS1 vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

GS1 indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit medlems- eller leverandørforhold hos GS1.

GS1 vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger vedrørende vores medlemmer:

Oplysninger, som du giver os, når du bliver medlem hos GS1, herunder kontaktoplysninger, navn, e-mailadresse og telefonnummer, dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit medlemsforhold hos GS1.

Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere:

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

Oplysninger, vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, kan der via cookies og lignende teknologier, blive indsamlet og behandlet persondata om dig. Oplysningerne kan bestå i oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmeside og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og softwareinformation. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

Oplysningerne indsamles med det formål at kunne forbedre brugeroplevelsen på vores online platforme samt målrette markedsføring, ligesom behandling af oplysningerne er en forudsætning for at kunne tilbyde dig visse tjenester fra 3. parter, såsom videoer fra YouTube eller lignende. Hvis du klikker på links til fx social medier såsom Facebook og YouTube, skal du være opmærksom på, at vi kan have et fælles dataansvar med udbydere af disse medier og ikke kan gøres ansvarlig for deres eventuelle brug af dine persondata.

Du kan til enhver tid vælge, om du vil tillade brug af cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies længere nede i vores cookiepolitik.

GS1 behandler følgende personoplysninger om dig, når du skriver dig op til GS1’s nyhedsbreve:

• For- og efternavn

• Titel

• Virksomhedsnavn

• Mail

 

(5) Brug af dine personoplysninger

GS1 behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

GS1 behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit medlems-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Administration af medlemsforhold – GS1 behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og administration af dit medlemsforhold med GS1, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. De fleste statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor i de fleste tilfælde ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

GS1 kan desuden i forbindelse med medlemsadministrationen behandle oplysninger om vores kontaktpersoner hos vores medlemmer.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold – GS1 behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør-og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som GS1 arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider – GS1 behandler dine personoplysninger i forbindelse med tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmeside, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmeside.

Overholdelse af gældende love og regler – GS1 behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som GS1 er underlagt i forbindelse med driften eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler GS1.

GS1 anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

GS1 bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede.

Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse, betalingsoplysninger eller kontaktperson), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

 

(6) Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

GS1 behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din medlemsaftale med GS1 (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til GS1’s legitime interesser, dvs. bl.a. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som GS1 er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemandslegitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af samtykke tilbage, og samtykke som behandlingsgrundlag benyttes alene i de tilfælde, hvor der ikke er et andet lovligt behandlingsgrundlag.

GS1 benytter (databehandler) HubSpot til logning af data ved oprettelse af samtykke til nyhedsbrevet. Formålet ved indhentning af samtykke omhandler, at du giver GS1 mulighed for at sende markedsføring via nyhedsbrevet.

Herudover benytter GS1 (databehandler) Comply Cloud til af logge andre indgået kontraktlige aftaler med dig eller din virksomhed.

 

(7) Deling af personoplysninger

GS1 videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af GS1.

GS1 kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

Herudover kan dit virksomhedsnavn (for enkeltmandsejede virksomheder) blive benyttet i forbindelse med markedsføring og opslag på sociale medier, navnlig ved ”tagging” på sociale medier.

GS1 tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænsede tilfælde, hvor der videregives oplysninger, der kan henføres til dig personligt.

GS1 videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Dine personoplysninger kan overføres til lande både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Når vi overfører dine oplysninger til tredjelande, har vi sikret, at der er implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og at overførslen af dine personoplysninger er i overensstemmelse med kravene og forpligtelserne i henhold til gældende databeskyttelseslove.

 

(8) Dataintegritet og datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder, bogføring mv.

Det er GS1’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

(9) Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som GS1 er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på info@gs1.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over GS1’s behandling af dine personoplysninger kan ske via Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

(10) Opdateringer

GS1 evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

(11) Arrangementer

I forbindelse med tilmelding til arrangementer hos GS1, registrerer vi dit navn, stillingsbetegnelse, firma/organisation samt e-mail adresse til brug for afholdelse og kommunikation om arrangementet. Derudover vil du via e-mail modtage information om GS1 Denmark i form af nyhedsbrev, som du til enhver tid kan afmelde dig.

Oplysningerne benyttes endvidere til at udarbejde deltagerlister, som uddeles til oplægsholdere samt deltagere på arrangementer. Oplysningerne kan opbevares i op til to år.

Visse arrangementer live streames og optagelserne udgives efterfølgende på vores hjemmeside.